Κτέο PDF Εκτύπωση E-mail


Αρμόδια Υπηρεσία

 • Ο Τεχνικός έλεγχος των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων στη Χώρα μας διενεργείται από Δημόσια και Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. (Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων).
 • Τα Δημόσια ΚΤΕΟ διενεργούν τεχνικό έλεγχο σε όλες τις υπόχρεες κατηγορίες οχημάτων.
 • Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν διενεργούν τεχνικό έλεγχο στα φορτηγά αυτοκίνητα άνω των τρεισήμισι (3,5 τόνων) και τα λεωφορεία.
 • Τηλεφωνικός Κατάλογος των Δημόσιων ΚΤΕΟ στον ΠΙΝΑΚΑ 3.

Γενικά

 • Tα αυτοκίνητα προσκομίζονται για έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της αρμόδιας Yπηρεσίας K.T.E.O. ή της Δ/νσης Ο.Α.Π. για το N. Aττικής ή σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης '’δειας Kυκλοφορίας για καινούργια οχήματα ή σύμφωνα με την ημερομηνία επομένου ελέγχου που αναγράφεται στο Δ.T.E.
 • Η προσκόμιση του οχήματος στο ΚΤΕΟ γίνεται από τον νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή από τρίτο, εξουσιοδοτημένο ή μη πρόσωπο.
 • Ο κάτοχος του οχήματος πριν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να έχει εντοπίσει την θέση όπου είναι αποτυπωμένοι επάνω στο όχημα ο αριθμός πλαισίου και ο αριθμός κινητήρα. Οι αριθμοί αυτοί πρέπει να συμφωνούν με τους αναγραφόμενους στην άδεια κυκλοφορίας. Αν αυτό δεν συμβαίνει τότε ο κάτοχος πρέπει πριν τη διενέργεια του ελέγχου στο ΚΤΕΟ, να αποτανθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την τακτοποίηση του θέματος. Ειδικά για την περίπτωση του αριθμού κινητήρα δεν θεωρείται αλλαγή κινητήρα η αντικατάστασή του με άλλον ίδιου τύπου. Σ΄αυτή την περίπτωση ο τύπος του κινητήρα παραμένει ίδιος και διαφέρει μόνο ο αριθμός σειράς παραγωγής του.
 • Το όχημα κατά την προσκόμιση του στο ΚΤΕΟ πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και ειδικότερα στις θέσεις χάραξης του αριθμού πλαισίου και του αριθμού κινητήρα.
 • Αν έχει γίνει οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις αλλαγή στα κύρια χαρακτηριστικά του οχήματος (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2) πρέπει ο κάτοχός του πριν από τον τεχνικό έλεγχο (από το ΚΤΕΟ) να την νομιμοποιήσει με ενέργειές του στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, τότε το όχημα επαναπροσκομίζεται στο K.T.E.O. για επανέλεγχο εντός 20 ημερών και αφού ο κάτοχος του θα έχει επιδιορθώσει όλες τις σημειωθείσες ελλείψεις.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι υπάρχουν επικίνδυνες ελλείψεις, αφαιρούνται η '’δεια Kυκλοφορίας και οι Κρατικές Πινακίδες και το όχημα επιτρέπεται να μεταφερθεί μέχρι το συνεργείο επισκευών ή σε κάποιο χώρο για στάθμευση. O κάτοχος θα πρέπει με δική του ευθύνη να μεταφέρει το όχημα για επισκευή με ασφαλή για την οδική κυκλοφορία τρόπο. Tο αυτοκίνητο επαναπροσκομίζεται για έλεγχο μετά την επισκευή του και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλο για κυκλοφορία, επιστρέφονται η άδεια και οι Πινακίδες Κυκλοφορίας του.
 • Μετά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα του οχήματος επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας του το αυτοκόλλητο Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου και χορηγούνται στον κάτοχό του:

  • Δ.Τ.Ε. (Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου) και
  • Κ.Ε.Κ. (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) εφόσον ο κάτοχος του οχήματος στερείται τέτοιας κάρτας.

Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου

 • Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και Φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με εξαίρεση το Νομό Αττικής όπου γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης που ανακοινώνεται από την Δ/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υ.Μ.Ε.Οι επόμενοι έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια (με περιθώριο τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου ).
 • Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Δ.Χ., Λεωφορεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων, διενεργείται σε ένα (1) έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

  Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά, είναι κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου).

Διαδικασία

 • Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα αυτοκίνητα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από νομό, στον οποίο λειτουργεί Κ.Τ.Ε.Ο.
 •  Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χωρίς να είναι εφοδιασμένα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου προβλέπονται αυστηρές ποινές.
 • Μέχρι είκοσι ημέρες πριν από το προγραμματισμένο χρονικό διάστημα ελέγχου του οχήματος του ο πολίτης τηλεφωνεί στο Κ.Τ.Ε.Ο. (στο τηλ. κέντρο 1525 για τα Δημόσια ΚΤΕΟ των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) όπου κλείνει ραντεβού για έλεγχο.
 • Την καθορισμένη ημέρα και ώρα προσέρχεται με το όχημα στο Κ.Τ.Ε.Ο. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έλεγχο (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1).
 • Μόνο για τα Δημόσια ΚΤΕΟ του Ν. Αττικής και για όλες τις κατηγορίες οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ο επόμενος έλεγχος πραγματοποιείται χωρίς ραντεβού στο ίδιο Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

  • Όταν το όχημα είναι εμπρόθεσμο δηλαδή για το χρονικό διάστημα τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.
  • Όταν το όχημα είναι εκπρόθεσμο μέχρι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

Όταν όμως το όχημα είναι εκπρόθεσμο πέραν των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών απαιτείται προηγουμένως ραντεβού στο τηλ. κέντρο 1525.

Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)

Την ίδια ημέρα.
 

Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες ελλείψεις:

 • Ένα (1) έτος για λεωφορεία, επιβατηγά Δ.Χ., ασθενοφόρα και φορτηγά μικτού βάρους μεγαλύτερου των 3,5 τόνων.
 • Δύο (2) έτη για επιβατηγά Ι.Χ. και φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους.


ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κόστος Ελέγχου σε Δημόσιο ΚΤΕΟ

Εμπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος:

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 40 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 52 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 40 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 52 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους  3,5 τόνους => 52 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 60 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 70 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως  και 22 επιβάτες => 60 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 74 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 40 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 50 ευρώ
 • Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 74 ευρώ

Εκπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος:

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για αρχικό τεχνικό έλεγχο καταβάλλεται αυξημένο ειδικό τέλος από αυτό που ορίζεται κατά κατηγορία οχήματος. Πιο συγκεκριμένα.

α. Για εκπρόθεσμο μέχρι και 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακές ημέρες το ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος έχει ως εξής:

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 57 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 74 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 57 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 74 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους  3,5 τόνους => 74 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 90 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 105 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως  και 22 επιβάτες => 90 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 111 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 60 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 75 ευρώ
 • Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 111 ευρώ

β.  Για εκπρόθεσμο πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών το ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος έχει ως εξής:

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 74 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 96 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 74 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 96 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους  3,5 τόνους => 96 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 120 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 140 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως  και 22 επιβάτες => 120 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 148 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 80 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 100 ευρώ
 • Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 148 ευρώ

Εμπρόθεσμος Επανέλεγχος:

Σε περίπτωση επανελέγχου του οχήματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν αποκαταστάθηκαν οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο έλεγχό του, καταβάλλεται ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος έχει ως εξής:
 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 9 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 11 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 9 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 11 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους  3,5 τόνους => 11 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 15 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 17 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως  και 22 επιβάτες => 15 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 18 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 10 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 12 ευρώ
 • Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 18 ευρώ

Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος:

Όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα στην αρμόδια Υπηρεσία όχημα για επαναληπτικό έλεγχο μετά την παρέλευση των 30 (τριάντα) ημερών και μέχρι εξήντα ( 60 ) θα καταβάλλει ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος έχει ως εξής:

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 17 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 22 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 17 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 22 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους  3,5 τόνους => 22 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 30 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 35 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως  και 22 επιβάτες => 30 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 37 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 20 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 25 ευρώ
 • Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 37 ευρώ
Όποιος προσκομίζει σε Δημόσιο ΚΤΕΟ όχημα για επαναληπτικό έλεγχο μετά την παρέλευση εξήντα ( 60 ) ημερών, από την ημερομηνία διενέργειας του αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, ανεξαρτήτως διενέργειας ή μη ενδιάμεσου ελέγχου θα καταβάλλει το αντίστοιχο ειδικό τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται κατά κατηγορία οχήματος.

Κόστος Ελέγχου σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ

Εμπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος και Επανέλεγχος:

Το αντίτιμο για τη διενέργεια εμπρόθεσμου αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου καθορίζεται ελεύθερα από τα ίδια τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αναρτάται σε πινακίδα σε εμφανές σημείο του ΚΤΕΟ.

Εκπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος και Επανέλεγχος:

Για τη διενέργεια εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ,  εκτός από το καθορισμένο από αυτά αντίτιμο για την παροχή υπηρεσίας καταβάλλεται επιπρόσθετα ειδικό τέλος ισόποσο με το επί πλέον ποσό που κατά κατηγορία οχήματος και είδος ελέγχου που καταβάλλεται και στα Δημόσια ΚΤΕΟ λόγω εκπροθέσμου. Συγκεκριμένα:

Εκπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος μέχρι 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακές ημέρες:

Το επί πλέον καταβαλλόμενο ειδικό τέλος που αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, είναι :

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 17 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 22 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 17 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 22 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους  3,5 τόνους => 22 ευρώ

Εκπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος πέραν των 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών:

Το επί πλέον καταβαλλόμενο ειδικό τέλος που αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, είναι :

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 34 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 44 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 34 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 44 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους  3,5 τόνους => 44 ευρώ

Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος

Το επί πλέον καταβαλλόμενο ειδικό τέλος που αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, είναι :

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 8 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 11 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 8 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 11 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους  3,5 τόνους => 11 ευρώ

Όποιος προσκομίζει σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ όχημα για επαναληπτικό έλεγχο μετά την παρέλευση εξήντα ( 60 ) ημερών, από την ημερομηνία διενέργειας του αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, ανεξαρτήτως διενέργειας ή μη ενδιάμεσου ελέγχου θα καταβάλλει το αντίτιμο κανονικού πλήρους ελέγχου, που έχει καθορίσει το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Κύρια χαρακτηριστικά του οχήματος που πρέπει να συμφωνούν με τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ
ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Επιβατηγά Ι.Χ. &
Φορτηγά Ι.Χ. <= 3,5Τ
Φορτ. Ι.Χ. > 3,5Τ Επιβατηγά Δ.Χ. &
Λεωφορεία Δ.Χ.
Λεωφορεία I.Χ.
Αριθμός πλαισίου
Αριθμός κινητήρα
Χρώμα
Αριθμός πλαισίου
Αριθμός κινητήρα
Χρώμα, Λάστιχα
Διαστάσεις αμάξης
Αριθμός θέσεων
Αριθμός πλαισίου
Αριθμός κινητήρα
Χρώμα, Λάστιχα
Αριθμός θέσεων
Αριθμός πλαισίου
Αριθμός κινητήρα
Χρώμα, Λάστιχα
Αριθμός θέσεων

Δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ Κ.Τ.Ε.Ο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 
ΕΙΧ
ΕΔΧ
ΦΙΧ
<=
3,5 Τα
ΦΙΧ
>
3,5 Τ
ΦΔΧ
<=
3,5 Τ
ΦΔΧ
>
3,5 Τ
ΛΙΧ
ΛΔΧ
ΑΝΑΡΙΘΜΑ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
Άδεια Κυκλοφορίας
# # # #
# # # # Πιστ/τικό Τελωνείου ή
Πιστ/τικό Ταξινόμησης
ή Ξένη 'Αδεια Κυκλοφορίας
ή Πιστ/τικό Ο.Δ.Δ.Υ.
*
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Αστυνομική Ταυτότητα # # # # # # # #

 

Δ.Τ.Ε. από προηγούμενο έλεγχο εάν υπήρξε # # # # # # # # Πιστ/τικό Καυσαερίων
για όλα τα οχήματα
εκτός των Ε.Ι.Χ.
Βενζινοκίνητων οχημάτων
από χώρες της ΕΟΚ
Πιστοποιητικό Τ.Σ.Α.   #     # #   #  
Βεβαίωση Περιορισμού Ταχύτητας       #
Φορτ
>12Τ
  #
Φορτ
>12Τ
#
Λεωφ
>10Τ
#
Λεωφ
>10Τ
 
Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων # # # # # # # #  

Τηλεφωνικός Κατάλογος Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο

 ΚΤΕΟ
 ΠΡΟΘΕΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΦΑΞ
1.
Αγρινίου
2641024901, 22702,  (FAX 28864)
2.
Αλεξ/πολης
25510
33272, (FAX 33127)
3.
Αναβύσσου
22910
38437, 38438, 37155, (FAX 38249)
4.
Αργολίδας
27520
27778, 27520 (FAX 21316)
5.
Αρκαδίας
2710
561260, 561334, (FAX 561422)
6.
Άρτας
26810
79727, 79965, (FAX 79500)
7.
Αχαΐας
2610
432430, 432431, (FAX 432613)
8.
Βοιωτίας
2286023333, 23323, 23339
9.Γρεβενών
24620
22943, 22963, (FAX 22960)
10.
Δράμας
25210
55568, (FAX 55566)
11.
Δωδ/σου Ρόδου22410
65385, (FAX 69544)
12.
Ελληνικού
210
9936755-6-7-8, 9969440, (FAX 9969441)
13.
Ευβοίας
22210
43973, 43869, (FAX 43743)
14.
Ευρυτανίας
22370
80268-7-8
15.
Ζακύνθου
26950
43677, 42850, (FAX 45668)
16.
Ηλείας
26210
29911-2
17.Ημαθίας
23310
42420-1
18.
Ηρακλείου
2810
380352-3-4-5 (FAX 380356)
19.
Θεσπρωτίας
26650
92086, 92328
20.
Θεσ/νίκης Α'
2310
763339, 755239, 751881, 789380 (FAX 751887)
21 .
Θεσ/νίκης Β'
2310
752387, 752313 (FAX 752540)
22.Ιωαννίνων
2651092586, 7
23 .
Καβάλας
2510622050, 622052, 622054-5-6 (FAX 326678)
24.
Καρδίτσας
24430
24300, 24302, (FAX 24301)
25.
Καστοριάς
24670
72140, (FAX 72139)
26.
Κερκύρας
26610
52000-1-2
27.
Κεφαλληνίας
26710
94266, (FAX 94267)
28.
Κιλκίς
23410
22000, (FAX 22010)
29.
Κορινθίας
2741089085-6-7
30.
Κοζάνης
24610
FAX 36262
31.
Λακωνίας
27350
71055, (FAX 71155)
32.
Λάρισας
2410
851152-3-4, 851700 (FAX 851151)
33.
Λασιθίου
28420
94551, 94662
34.
Λέσβου
22510
47777, (FAX 45555)
35.
Λευκάδας
26450
26450, 21744, (FAX 21745)
36.
Μαγνησίας
24210
95393-4, 78061, (FAX 95395)
37.
Μάνδρας
210
5549773-4-5-6, ( FAX 5549542 )
38.
Μεγάρων
22960
83127, 83128
39.
Μεσολογγίου
26310
51646-7-8, (FAX 51109)
40.
Μεσσηνίας
27220
24951, (FAX 24952)
41.
Ξάνθης
25410
71222-3, (FAX 71221)
42.
Ορεστιάδας
25520
93040, (FAX 93050)
43.
Πέλλας
23810
61359, (FAX 61177)
44.
Πιερίας
23510
41777, 42363, 42326, (FAX 41180)
45.
Πρέβεζας
2682028028, (FAX 24964)
46.
Ρεθύμνου
28310
41142-3, (FAX 41144)
47.
Ροδόπης
25310
23455, (FAX 24912)
48.
Σερρών
23210
38000-1, (FAX 97913)
49.
Τρικάλων
24310
35851-2-3, (FAX 79319)
50.
Φθιώτιδας
22310
81032-3-4, (FAX 81405)
51.
Φλώρινας
23850
46089, (FAX 46056)
52.
Φωκίδας
22650
79110, (FAX 79065)
53.
Χαλκιδικής
23710
23402, 23357
54.
Χανίων
28420
24001-2, (FAX 23666)
55.
Χίου
22710
44243, (FAX 44244)
55.
Χολαργού
210
6540201-2-3, (FAX 6532038)

 

 
Made on Info